لیست دانلود آخرین ویرایش آیین نامه های خارجی International Building Code

شامل بارگذاری ، زلزله ، فولاد و بتن

Download “آیین نامه بتن آمریکا - Building Code Requirements for Structural Concrete-ACI-318-14” ACI-318-14-Hamyarsaze.ir.pdf – 940 download – 19 MB

Download “آیین نامه فولاد آمریکا - American Institute of Steel Construction-ACI-360-16” AISC-360-16-Hamyarsaze.ir.pdf – 838 download – 7 MB

Download “آیین نامه فولاد آمریکا - Seismic Provisions for Structural Steel Buildings-ACI-341-16” AISC-341-16-Hamyarsaze.ir.pdf – 782 download – 13 MB

Download “آیین نامه فولاد آمریکا - Prequalified Connections for Steel Moment Frames-ACI-358-16” AISC-358-16-Hamyarsaze.ir.pdf – 679 download – 8 MB

Download “آیین نامه فولاد آمریکا - American Institute of Steel Construction-ACI-360-10” AISC-360-10-Hamyarsaze.ir.pdf – 530 download – 6 MB

Download “آیین نامه بارگذاری آمریکا - American Society of Civil Engineers-ASCE-7-16” ASCE-7-16-Hamyarsaze.ir.pdf – 3114 download – 65 MB

Download “آیین نامه بارگذاری آمریکا - American Society of Civil Engineers-ASCE-7-10” ASCE-7-10-Hamyarsaze.ir.pdf – 731 download – 23 MB

Download “آیین نامه جوش سازه های فلزی آمریکا - Structural Welding Code-AWS-D1.1” AWS-D1.1-2010-Hamyarsaze.ir.pdf – 667 download – 20 MB

Download “آیین نامه جوش سازه های فلزی آمریکا ویژه زلزله - Structural Welding Code-Seismic Supplement-AWS-D1.8” AWS-D1.8-2009-Hamyarsaze.ir.pdf – 527 download – 1 MB

Download “آیین نامه بتن کانادا - Design of concrete structures-CSA-A23.3-2014” CSA-2014-Hamyarsaze.ir.pdf – 988 download – 6 MB

Download “آیین نامه بتن کانادا - Design of concrete structures-CSA-2004” CSA-A23.3-04-Hamyarsaze.ir.pdf – 680 download – 3 MB

Download “آیین نامه فولاد آمریکا - Prequalified Connections for Steel Moment Frames-ACI-358-18” AISC%20358%2018-hamyarsaze.pdf – 5 download – 8 MB

Download “آیین نامه فولاد آمریکا - Prequalified Connections for Steel Moment Frames-ACI-358-20” AISC%20358%2020-hamyarsaze.pdf – 6 download – 12 MB

Download “آیین نامه فولاد آمریکا - AISC Seismic Design Manual 3rd Edition 2018” AISC%20Seismic%20Design%20Manual%203rd%20Edition%202018-hamyarsaze.pdf – 4 download – 88 MB

Download “راهنما آیین نامه فولاد آمریکا – AISC-design-examples-15.1” AISC-design-examples15.1-hamyarsaze.pdf – 5 download – 10 MB

Download “آیین نامه بارگذاری آمریکا – IBC-2018” IBC-2018-hamyarsaze.pdf – 4 download – 21 MB

Download “آیین نامه فولاد آمریکا – AISC-341-2010” AISC%20341%2010-hamyarsaze.pdf – 3 download – 12 MB

Download “آیین نامه بتن آمریکا – ACI-349.2R-07-2014” ACI%20349.2R-07%20%282014%29-hamyarsaze.pdf – 4 download – 930 کیلوبایت

Download “آیین نامه بتن آمریکا – ACI-318-2019” ACI%20318-19-hamyarsaze.pdf – 8 download – 10 MB

Download “آیین نامه فولاد آمریکا – AISC-341-16-V2020” AISC%20341%2016%20v2020-hamyarsaze.pdf – 9 download – 14 MB