لیست دانلود آخرین ویرایش آیین نامه های خارجی International Building Code

شامل بارگذاری ، زلزله ، فولاد و بتن

 

دانلود “آیین نامه بتن آمریکا - Building Code Requirements for Structural Concrete-ACI-318-14” ACI-318-14-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 1056 times – 19 MB

دانلود “آیین نامه فولاد آمریکا - American Institute of Steel Construction-ACI-360-16” AISC-360-16-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 1025 times – 7 MB

دانلود “آیین نامه فولاد آمریکا - Seismic Provisions for Structural Steel Buildings-ACI-341-16” AISC-341-16-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 882 times – 13 MB

دانلود “آیین نامه فولاد آمریکا - Prequalified Connections for Steel Moment Frames-ACI-358-16” AISC-358-16-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 751 times – 8 MB

دانلود “آیین نامه فولاد آمریکا - American Institute of Steel Construction-ACI-360-10” AISC-360-10-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 596 times – 6 MB

دانلود “آیین نامه بارگذاری آمریکا - American Society of Civil Engineers-ASCE-7-16” ASCE-7-16-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 3293 times – 65 MB

دانلود “آیین نامه بارگذاری آمریکا - American Society of Civil Engineers-ASCE-7-10” ASCE-7-10-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 814 times – 23 MB

دانلود “آیین نامه جوش سازه های فلزی آمریکا - Structural Welding Code-AWS-D1.1” AWS-D1.1-2010-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 757 times – 20 MB

دانلود “آیین نامه جوش سازه های فلزی آمریکا ویژه زلزله - Structural Welding Code-Seismic Supplement-AWS-D1.8” AWS-D1.8-2009-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 612 times – 1 MB

دانلود “آیین نامه بتن کانادا - Design of concrete structures-CSA-A23.3-2014” CSA-2014-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 1118 times – 6 MB

دانلود “آیین نامه بتن کانادا - Design of concrete structures-CSA-2004” CSA-A23.3-04-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 737 times – 3 MB

دانلود “آیین نامه فولاد آمریکا - Prequalified Connections for Steel Moment Frames-ACI-358-18” AISC%20358%2018-hamyarsaze.pdf – Downloaded 70 times – 8 MB

دانلود “آیین نامه فولاد آمریکا - Prequalified Connections for Steel Moment Frames-ACI-358-20” AISC%20358%2020-hamyarsaze.pdf – Downloaded 104 times – 12 MB

دانلود “آیین نامه فولاد آمریکا - AISC Seismic Design Manual 3rd Edition 2018” AISC%20Seismic%20Design%20Manual%203rd%20Edition%202018-hamyarsaze.pdf – Downloaded 122 times – 88 MB

دانلود “راهنما آیین نامه فولاد آمریکا – AISC-design-examples-15.1” AISC-design-examples15.1-hamyarsaze.pdf – Downloaded 111 times – 10 MB

دانلود “آیین نامه بارگذاری آمریکا – IBC-2018” IBC-2018-hamyarsaze.pdf – Downloaded 169 times – 21 MB

دانلود “آیین نامه فولاد آمریکا – AISC-341-2010” AISC%20341%2010-hamyarsaze.pdf – Downloaded 56 times – 12 MB

دانلود “آیین نامه بتن آمریکا – ACI-349.2R-07-2014” ACI%20349.2R-07%20%282014%29-hamyarsaze.pdf – Downloaded 73 times – 930 KB

دانلود “آیین نامه بتن آمریکا – ACI-318-2019” ACI%20318-19-hamyarsaze.pdf – Downloaded 104 times – 10 MB

دانلود “آیین نامه فولاد آمریکا – AISC-341-16-V2020” AISC%20341%2016%20v2020-hamyarsaze.pdf – Downloaded 127 times – 14 MB