الزام مهندسین ناظرومجري به مهروامضای نقشه های طراحی غیرقانونی است

جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی

تاريخ : شماره پیوست : ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۲۳۱۸/۴۳۰

جناب آقای مهندس یادگاری مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان یزد

با سلام احتراما بازگشت به نامه شماره ۹۶۴۷۱ مورخ ۱۳۹۹۱۲/۱۰ موضوع استعلام لزوم امضای نقشه ها توسط مهندسان ناظر، به آگاهی می رساند به استناد مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن، مسوولیت تعهد نظارت بر پروژه ساختمانی، با توجه به حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال برعهده مهندس ناظر اعم از حقیقی یا حقوقی می باشد که این تعهدی در قالب ارائه برگ تعهد نظارت از سوی ناظر عنیت می یابد .
در این راستا، مسئولیت صحت طراحی، محاسبه و نظارت برای اشخاص حقوقی نیز به عهده مدیرعامل یا ريس شخص حقوقی است و امضای وی رافع مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نیز نخواهد بود .
ضمنا یادآور می شود به منظور رعایت ماده ۲۲ آئين نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون یاد شده نقشه ها و سایر مدارک فنی پس از کنترل و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مراجع صدور پروانه ساختمانی می بایست به مهندس ناظر ارایه گردد و ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه ها و محاسبات ضمیمه آن نظارت نموده و نسبت به انجام سایر وظایف قانونی نیز به نحو مقتضی اقدام نمایند.
همچنین به استناد مفاد پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری شهرداری با سایر مراجع صدور پروانه موکلفند تنها نقشه هایی را بپذیرند که حسب مورد توسط طراح حقیقی یا مسئول دفتر مهندسی طراحی یا طراح حقوقی به اتفاق طراح حقیقی ذیربط آن در حدود صلاحیت و ظرفيت مربوط أمضاه و مهر شده باشد

بر این اساس، امضای نقشه های ساختمان توسط مهندس ناظر که بعضا دلالت بر قبول تعهد در غیر از حدود صلاحیت ناظر تلقی خواهد شد. موضوعیتی نداشته و ناظر ساختمان با ارائه (مهر و امضاء) برگ تعهد نظارت مسئولیت نظارت بر اجرای نقشه های مربوط به ساختمان مورد نظارت خود را متعهد می گردد.