دستور العمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی در مورد تغییرات نقشه های مصوب

قابل توجه مهندسان ناظر معماری ؛ عمران ؛ تاسیسات مکانیکی و برقی

 

تاریخ : ۱۳۹۵/۳/۲۲ شماره : ۱۱۴۸۷/۴۲۰
جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی
دفتر امور مقررات ملی ساختمان
جناب آقای مهندس محمدزاده مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان تهران

با سلام و احترام ، بازگشت به تأمین شماره ۰٫۹۰۰۰ ۹۵/۱۲۰/ص مورخ ۱۳۹۵/۳/۹ پیرامون چگونگی برخورد ماده ۴۵ نظارت عالیه با تغییرات نقشه های مصوب به استحضار می رسد مطابق بند ۴-۴ ماده ۴ فصل دوم شیوه نامه آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

” سازمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان است “

اما این نظارت از مسوولیت طراحان نمی کاهد. سازمان استان، اسناد، مدارک و نقشه های ساختنی را کنترل و در صورت مشاهده هرگونه کمبود پا تقصی که مغایر با مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باشد، مراتب را جهت رفع کمبود با نواقص يا اشتباهات به آنان منعکس می نماید. نحوه کنترل نقشه ها و مدارک به موجب نظام نامه ای خواهد بود که توسط سازمان استان تنظیم و تصویب خواهد شد. سازمان استان موظف است ، موارد و تغییرات مورد نظر خود را کتبا به طراح اعالام نمايد. همچنین شخص مهندس ناظر حقیقی یا حقوقی موظف است صرفا نقشه های مصوب را نظارت نماید. در صورت مشاهده هر گونه نواقص و یا تصمیم کارفرما و مجری مبنی بر ایجاد تغییرات در نقشه های مصوب ، مطابق بند ۲-۵-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

“هر گاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند باید مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن (حسب مورد) اعلام نمایند.”

در نتیجه ناظر بایستی طی نامه ای کتبي مراتب را به مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام نماید. در صورت انجام اصلاحات در نقشه های مصوب و اعمال تغييرات، نقشه های جدید مورد تایید طراح حقیقی یا حقوقی باید مورد تصویب و ممهور به امضای مراجع یاد شده گردیده تا ملاک عمل نظارت قرار گیرد. بدیهی است در غیر اینصورت تخلف مشهود بوده و می بایستی از طریق مرجع صدور پروانه و شورای انتظامی مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد.