تغییرات و آپدیت نرم افزار همیار محاسب به شرح ذیل می باشد .

 

تاریخ 97/11/01 : (H_M_Ver1)

 1. افزودن طراحی اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط
 2. پاره ای اصلاحات به جهت سهولت قفل نرم افزار

 

تاریخ 98/01/25 : (H_M_Ver2)

 1. افزودن طراحی مهاربند هم محور ضربدری ( طراحی با و بدون رعایت خط آزاد خمش و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال با حالت شکل پذیری معمولی و ویژه)
 2. طراحی مهاربند هم محور V شکل ( طراحی با و بدون رعایت خط آزاد خمش و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال با حالت شکل پذیری معمولی )

 

تاریخ 98/03/14 : (H_M_Ver3)

 1. اصلاحات داخلی نرم افزار و عملکرد قفل سخت افزاری

 

تاریخ 98/07/21 : (H_M_Ver4)

 1. اصلاحات داخلی نرم افزار
 2. راه اندازی بدون نیاز به نصب ایتبس

 

تاریخ 98/07/22 : (H_M_Ver5)

 1. اصلاحات بارگذاری اتصال گيردار جوشي پیش تائید شده قاب خمشي متوسط – WFP

 

تاریخ 98/10/10 : (H_M_Ver6)

 1. تکمیل بارگذاری باد در سوله و تکمیل جداول فشار و مکش داخلی و خارجی

 

تاریخ 98/12/15 : (H_M_Ver7)

 1. اصلاحات داخلی و الگوریتم برنامه

 

تاریخ 99/04/13 : (H_M_Ver8)

 1. افزودن محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند واگرای V شکل ویژه
 2. افزودن محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند واگرای قطری ویژه
 3. افزودن محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند هم محور V شکل ویژه

 

تاریخ 99/06/12 : (H_M_Ver9)

 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط WUF-W با وصله جوشی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه WUF-W با وصله جوشی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط WUF-W با وصله پیچی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه WUF-W با وصله پیچی
 • دریافت خروجی ایتبس جهت استخراج نیروها به منظور کنترل های لازم و توسعه آینده نرم افزار

 

تاریخ 99/06/16 : (H_M_Ver10)

 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط BFP
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه BFP
 • اصلاحات طراحی پیچ در وصله ها

 

تاریخ 99/07/02 : (H_M_Ver11)

 • طراحی بیس پلیت بر اساس مبحث دهم و ضوابط لرزه ای AISC
 • طراحی در حالت های مختلف قرارگیری ستون
 • طراحی کشش ، فشار ، لنگر خالص و برش
 • طراحی میل مهار ها
 • کنترل و طراحی سخت کننده ها

 

تاریخ 99/07/06 : (H_M_Ver12)

 • تکمیل تصاویر اتصالات پیچی
 • اصلاحات درون برنامه ای

 

تاریخ 99/08/01 : (H_M_Ver13)

 • اصلاحات درون برنامه ای

 

تاریخ 99/10/06 : (H_M_Ver14)

 • بروزرسانی به مبحث نهم ویرایش پنجم 1399
 • محاسبات طول مهاری و طول وصله در تیرها ستون ها و فونداسیون
 • محاسبات ابعاد قلاب های استاندارد
 • طول مهار قلاب و ابعاد مجاز ستون
 • محاسبه کلیه ضوابط درصد مجاز آرماتور طولی و عرضی در قابهای متوسط و ویژه
 • محاسبه خاموت حداقل نواحی بحرانی در قاب های ویژه
 • کنترل درصد فولاد دیوارها
 • محاسبه و کنترل ضرایب سختی تیردال ها و دالهای مجووف ( ضریب آلفا )

 

تاریخ 1400/02/23 : (H_M_Ver15)

 • بروزرسانی به مبحث نهم ویرایش پنجم 1399
 • افزودن بارگذاری باد سوله ویرایش 1398
 • افزودن بارگذاری باد وارد بر ساختمان ویرایش 1398
 • افزودن بارگذاری برف ویرایش 1398
 • بروزرسانی طراحی دال پله ویرایش پنجم مبحث نهم 1399
 • بروزرسانی طراحی دیوار حائل ویرایش پنجم مبحث نهم 1399
 • بروزرسانی طراحی تیرچه ویرایش پنجم مبحث نهم 1399
 • پاره ای اصلاحات داخلی پیشنهادی کاربران

 

تاریخ 1400/08/11 : (H_M_Ver16)

 • بروزرسانی و اصلاحات داخلی پیشنهادی کاربران
 • رفع خطای محاسباتی بار باد سوله ویرایش 1398
 • افزودن بندهای استاندارد 12977 تیرچه کرمیت

 

تاریخ 1400/08/22 : (H_M_Ver17)

 • بروزرسانی و اصلاحات داخلی پیشنهادی کاربران
 • بروزرسانی مقاطع کاربردی تیرهای کامپوزیت

 

تاریخ 1400/10/29 : (H_M_Ver18)

 • بروزرسانی و اصلاحات داخلی پیشنهادی کاربران
 • بروزرسانی بندهای مبحث 9 ویرایش 1399

 

تاریخ 1400/11/05 : (H_M_Ver19)

 • افزودن اتصالات پیش پذیرفته فلنجی
 • چهار پیچ – چهارچیج با سخت کننده – هشت پیچ با سخت کننده
 • BUEEP – BSEEP
 • 4E – 4ES – 8ES

 

تاریخ 1400/11/09 : (H_M_Ver20)

 • افزودن طراحی اتصال فلنجی سوله ( قاب خمشی معمولی )

 

تاریخ 1400/11/11 : (H_M_Ver21)

 • اصلاحات درون برنامه
 

تاریخ 1400/11/12 : (H_M_Ver22)

 • تکمیل اتصالات فلنجی سوله
 • افزودن طراحی کلیه جزئیات اتصال کنج و اتصال تاج سوله

 

تاریخ 1400/11/25 : (H_M_Ver23)

 • قابلیت دریافت خروجی ایتبس 19 اضافه شد ، در آینده امکانات زیادی از این طریق در دسترس قرار خواهد گرفت .
 • اصلاح محاسبات بولت در جهت y در بیس پلیت
 • افزودن قابلیت انتخاب بولت در طراحی بیس پلیت
 • اصلاحات پیشنهادی کاربران
 • بروزرسانی طراحی اتصالات سوله
 • افزودن اتصال گیردار پیش پذیرفته WUF-W با وصله فلنجی

 

تاریخ 1400/12/19 : (H_M_Ver24)

 • قابلیت جدید ساخت اتوماتیک نتایج جدولی طراحی ها
 • بروزرسانی پیشنهادی کاربران و آئین نامه ها
 • بروزرسانی طراحی اتصالات مفصلی
 • افزودن تعداد مورد نیاز المان های طراحی
 • امکان جدید انتخاب لیست طراحی ها

 

تاریخ 1401/01/10 : (H_M_Ver25)

 • قابلیت جدید بارگذاری برف بچه سوله
 • قابلیت جدید بارگذاری برف سوله و بام های قوسی
 • بروزرسانی بارگذاری برف سوله
 • بروزرسانی بارگذاری باد سوله

تاریخ 1401/01/17 : (H_M_Ver26)

 • قابلیت جدید طراحی اتصال مفصلی پیچی
 • بروزرسانی بارگذاری باد سوله