تغییرات و آپدیت نرم افزار همیار محاسب به شرح ذیل می باشد .

 

تاریخ 97/11/01 : (H_M_Ver1)

 1. افزودن طراحی اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط
 2. پاره ای اصلاحات به جهت سهولت قفل نرم افزار

 

تاریخ 98/01/25 : (H_M_Ver2)

 1. افزودن طراحی مهاربند هم محور ضربدری ( طراحی با و بدون رعایت خط آزاد خمش و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال با حالت شکل پذیری معمولی و ویژه)
 2. طراحی مهاربند هم محور V شکل ( طراحی با و بدون رعایت خط آزاد خمش و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال با حالت شکل پذیری معمولی )

 

تاریخ 98/03/14 : (H_M_Ver3)

 1. اصلاحات داخلی نرم افزار و عملکرد قفل سخت افزاری

 

تاریخ 98/07/21 : (H_M_Ver4)

 1. اصلاحات داخلی نرم افزار
 2. راه اندازی بدون نیاز به نصب ایتبس

 

تاریخ 98/07/22 : (H_M_Ver5)

 1. اصلاحات بارگذاری اتصال گيردار جوشي پیش تائید شده قاب خمشي متوسط – WFP

 

تاریخ 98/10/10 : (H_M_Ver6)

 1. تکمیل بارگذاری باد در سوله و تکمیل جداول فشار و مکش داخلی و خارجی

 

تاریخ 98/12/15 : (H_M_Ver7)

 1. اصلاحات داخلی و الگوریتم برنامه

 

تاریخ 99/04/13 : (H_M_Ver8)

 1. افزودن محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند واگرای V شکل ویژه
 2. افزودن محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند واگرای قطری ویژه
 3. افزودن محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند هم محور V شکل ویژه

 

تاریخ 99/06/12 : (H_M_Ver9)

 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط WUF-W با وصله جوشی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه WUF-W با وصله جوشی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط WUF-W با وصله پیچی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه WUF-W با وصله پیچی
 • دریافت خروجی ایتبس جهت استخراج نیروها به منظور کنترل های لازم و توسعه آینده نرم افزار

 

تاریخ 99/06/16 : (H_M_Ver10)

 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط BFP
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه BFP
 • اصلاحات طراحی پیچ در وصله ها

 

تاریخ 99/07/02 : (H_M_Ver11)

 • طراحی بیس پلیت بر اساس مبحث دهم و ضوابط لرزه ای AISC
 • طراحی در حالت های مختلف قرارگیری ستون
 • طراحی کشش ، فشار ، لنگر خالص و برش
 • طراحی میل مهار ها
 • کنترل و طراحی سخت کننده ها

 

تاریخ 99/07/06 : (H_M_Ver12)

 • تکمیل تصاویر اتصالات پیچی
 • اصلاحات درون برنامه ای

 

تاریخ 99/08/01 : (H_M_Ver13)

 • اصلاحات درون برنامه ای

 

تاریخ 99/10/06 : (H_M_Ver14)

 • بروزرسانی به مبحث نهم ویرایش پنجم 1399
 • محاسبات طول مهاری و طول وصله در تیرها ستون ها و فونداسیون
 • محاسبات ابعاد قلاب های استاندارد
 • طول مهار قلاب و ابعاد مجاز ستون
 • محاسبه کلیه ضوابط درصد مجاز آرماتور طولی و عرضی در قابهای متوسط و ویژه
 • محاسبه خاموت حداقل نواحی بحرانی در قاب های ویژه
 • کنترل درصد فولاد دیوارها
 • محاسبه و کنترل ضرایب سختی تیردال ها و دالهای مجووف ( ضریب آلفا )

 

تاریخ 1400/02/23 : (H_M_Ver15)

 • بروزرسانی به مبحث نهم ویرایش پنجم 1399
 • افزودن بارگذاری باد سوله ویرایش 1398
 • افزودن بارگذاری باد وارد بر ساختمان ویرایش 1398
 • افزودن بارگذاری برف ویرایش 1398
 • بروزرسانی طراحی دال پله ویرایش پنجم مبحث نهم 1399
 • بروزرسانی طراحی دیوار حائل ویرایش پنجم مبحث نهم 1399
 • بروزرسانی طراحی تیرچه ویرایش پنجم مبحث نهم 1399
 • پاره ای اصلاحات داخلی پیشنهادی کاربران

 

خرید محصول