انتخابات الکترونیک نظام مهندسی

جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی
تاریخ : ۶/۲۴ ۱۴۰۰/۰

معاون مسکن و ساختمان
باسمه تعالی
مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان ها)
با سلام ، با هدف جلب مشارکت و حضور حداکثری اعضای سازمان های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان ها در انتخابات اعضای هیأت مدیره های سازمان های مذکور و با لحاظ شرایط شما كم به علت تداوم شیوع بیماری کرونا در سراسر کشور، ضرورت بهره گیری از روش های نوین در برگزاری انتخابات، صرفه جویی در هزینه های مترتب بر آن و موافقت وزیر محترم وقت راه و شهرسازی، در نظر است انتخابات مذکور به صورت الکترونیکی برگزار گردد لذا به منظور رفع دغدغه ها و حل مشکل استان ها برای برگزاری انتخابات، ایفای وظایف محوله به این وزارتخانه و در جهت صیانت از حقوق مهندسين، مقتضی است با رعایت مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های مبعث از آن از جمله ماده ۶۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، هیأت اجرایی و دستگاه نظارت استان، پس از برگزاری جلسات تخصصی و اطمیان از توانمندی شرکت های توانمند در برگزاری انتخابات الکترونیکی و امکان برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در استان، نسبت به انعقاد قرارداد با رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات مرتبط اقدام نماید.
با توجه به تخصصی بودن موضوع انتخابات الکترونیکی، هماهنگی با واحد فناوری اطلاعاتی وزارتخانه و آن اداره كل در مراحل قبل و روز انتخابات ضروری بوده و لازم است با برگزاری جلسات تخصصی و انجام انتخابات آزمایشی از امکان برگزاری الکترونیکی انتخابات و صیانت کامل از آرا، اطمینان لازم حاصل نموده و از شرکت موصوف تضامین لازم اخذ گردد.
شایان ذکر است هیأت اجرایی و دستگاه نظارت استان می بایست آشنایی با فرآیند انتخابات الکترونیکی و به روز رسانی مشخصات اعضاء در بانک اطلاعات سامانه های سازمان نظام مهندسی کاردانی استان را به اعضا اطلاع رسانی نموده و تمهیدات لازم برای رفع مشکلات احتمالی از در برگزاری انتخابات الکترونیک برای جلوگیری از وقفه در فرآیند روز انتخابات را پیش بیی و اقدامات لازم را معمول نماید.
بدیهی است مسئولیت نظارت بر اجرای کامل و دقیق بخشاهه های ابلاغی در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی در زمان مقرر بر عهده آن اداره کل می باشد .