نرم افزار همیار محاسب

نرم افزار طراحی کنترل و محاسبات سازه

 • طراحی و محاسبات اجزاء سازه منطبق با آیین نامه های روز ایران و آمریکا
 • منطبق با روش حالت حدی و براساس مباحث 6 و 9 و 10 مقررات ملی ساختمان و آیین نامه AISC
 • قابلیت دریافت خروجی ایتبس جهت نیروهای بیس پلیت و کنترل های آینده جهت توسعه نرم افزار
 • تهیه خروجی و کنترل های محاسباتی دقیق به همراه فرمول ها ، بندها و کنترل های آیین نامه ای و تصاویر مربوط به طراحی
 • امکان چاپ نتایج و همچنین استفاده در دفترچه محاسبات سازه

 

بارگذاری شامل :

 • بار برف وارد بر سوله و قابها (متقارن و نامتقارن)
 • بار برف بچه سوله و سوله قوسی
 • نیروی باد وارد بر ساختمان
 • نیروی باد وارد بر سوله                                                          

   

سازه های بتنی شامل :

 • طراحی تیرچه
 • طراحی کرمیت
 • طراحی سقف کامپوزیت
 • طراحی دال پله
 • محاسبه فشار خاک و طراحی دیوار حایل
 • کنترل فولاد ستون و دیوار بتن آرمه
 • محاسبه طول مهار و وصله میلگرد
 • محاسبه مقطع معادل میلگرد
 • طراحی شمع اصطکاکی
 • کنترل پانچ در فونداسیون
 • محاسبات ابعاد قلاب های استاندارد
 • طول مهار قلاب و ابعاد مجاز ستون
 • محاسبه خاموت حداقل نواحی بحرانی در قاب های ویژه
 • کنترل درصد فولاد دیوارها
 • محاسبه و کنترل ضرایب سختی تیردال ها و دالهای مجووف ( ضریب آلفا )

 

سازه های فولادی شامل :

 • اتصال مفصلی نبشی جان
 • اتصال مفصلی ورق جان
 • اتصال مفصلی نبشی نشیمن
 • اتصال مفصلی نشیمن سخت شده
 • اتصال مفصلی پیچی با ورق جان
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته جوشی با شکل پذیری متوسط WFP
 • طراحی مهاربند هم محور ضربدری ( طراحی با و بدون رعایت خط آزاد خمش و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال با حالت شکل پذیری معمولی و ویژه)
 • طراحی مهاربند هم محور V شکل ( طراحی با و بدون رعایت خط آزاد خمش و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال با حالت شکل پذیری معمولی )
 • محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند واگرای V شکل ویژه
 • محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند واگرای قطری ویژه
 • محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند هم محور V شکل ویژه
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط WUF-W با وصله جوشی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه WUF-W با وصله جوشی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط WUF-W با وصله فلنجی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه WUF-W با وصله فلنجی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط BFP
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه BFP
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط و ویژه فلنجی
 • BUEEP – 4E
 • BSEEP – 4ES – 8ES
 • طراحی اتصالات فلنجی تاج و کنج سوله
 • طراحی بیس پلیت

توجه !!!  تیزر معرفی نرم افزار همیار محاسب را مشاهده کنید .

معرفی جزئیات

 • بار برف وارد بر سوله ، مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و محاسبه بارها در تمام حالت های آئین نامه برای قابهای سوله ابتدایی و انتهایی جهت اعمال در نرم افزار سپ و ایتبس . گنجاندن تمام کنترل ها و بند های مبحث 6 با حالت متقارن و نامتقارن .
 • بارگذاری برف بچه سوله
 • بارگذاری برف سوله قوسی
 • نیروی باد وارد بر ساختمان بر اساس مبحث ششم مقررات ملی برای ساختمانهای بلند .
 • نیروی باد وارد بر سوله ، مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و محاسبه بارها در تمام حالت های آئین نامه برای قابهای سوله ابتدایی و انتهایی و والپستها جهت اعمال در نرم افزار sap , etabs

 • طراحی تیرچه ، مطابق مبحث نهم مقررات ملی . کنترل خمش ، کنترل برش ، کنترل خیز کوتاه مدت و بلند مدت
 • طراحی کرمیت ، مطابق مبحث نهم مقررات ملی . کنترل خمش ، کنترل برش ، کنترل خیز کوتاه مدت و بلند مدت و کنترل ارتعاش
 • طراحی سقف کامپوزیت ، مطابق مطابق مبحث 6 ، 9 و 10 مقررات ملی . کنترل خمش ، کنترل برش ، کنترل خیز کوتاه مدت و بلند مدت ، کنترل خیز مقطع مرکب ، طراحی قبل و بعد از گیرش بتن ، کنترل اندرکنش برش و خمش در مقطع لانه زنبوری ، گنجاندن تمام مقاطع IPE و لانه زنبوری و مشخصات مصالح مربوطه ، طراحی برش گیرها ، طراحی دال بتنی سقف کامپوزیت ، طراحی اتصالات تیر لانه زنبوری به روش حالت حدی
 • طراحی دال پله ، کنترل خمش ، کنترل برش ، کنترل خیز
 • محاسبه فشار خاک و طراحی دیوار حایل ، محاسبات بار خاک در حالتهای مختلف تعداد طبقات زیرزمین جهت اعمال در نرم افزار ایتبس یا سپ و طراحی دیوارهای حایل بر اساس مبحث نهم
 • کنترل فولاد ستون و دیوار بتن آرمه ، مطابق مبحث نهم ، کنترل فواصل مجاز میلگردها ، کنترل درصد فولاد مجاز در محل وصله و خارج وصله ها ، کنترل در حالت قاب با شکل پذیری متوسط و ویژه ، طراحی خاموت حداقل ویژه .
 • محاسبه طول مهار و وصله میلگرد ، مطابق مبحث به صورت جداگانه در فونداسیون ، ستون ها و دیوارها و تیرها و دالها
 • محاسبه طول قلابهای استاندارد در همه شرایط احتمالی
 • محاسبه مقطع معادل میلگرد جهت تغییر سایز و تعداد با معادل سازی .
 • طراحی شمع شمع جهت زیر فونداسیون ، به روش اصطکاکی و چسبندگی جداره به همراه طراحی و کنترل در حالت کشش و فشار و استفاده از سختی معادل در نرم افزار safe
 • کنترل پانچ در فونداسیون مطابق مبحث نهم در حالت ستون کناری و وسطی و کنج به صورت جداگانه و بر اساس کنترل لنگر نامتعادل
 • محاسبات طول مهاری و طول وصله در تیرها ستون ها و فونداسیون
 • طول مهار قلاب و ابعاد مجاز ستون
 • محاسبه و کنترل ضرایب سختی تیردال ها و دالهای مجووف ( ضریب آلفا )

 

 • اتصال مفصلی نبشی جان ، طراحی منطبق با روش حالت حدی و مبحث دهم مقررات ملی و به روش بلاجت و راهنمای آئین نامه AISC ، کنترل گسیختگی در تیر و نبشی
 • اتصال مفصلی ورق جان ، طراحی منطبق با روش حالت حدی و مبحث دهم مقررات ملی و به روش بلاجت و راهنمای آئین نامه AISC ، کنترل گسیختگی در تیر و نبشی
 • اتصال مفصلی نبشی نشیمن
 • اتصال مفصلی نشیمن سخت شده ، طراحی منطبق با روش حالت حدی و مبحث دهم مقررات ملی و به روش سالمون و راهنمای آئین نامه AISC ، کنترل گسیختگی در تیر و نبشی
 • اتصال مفصلی پیچی ، کلیه کنترل های لازم در پیچ و مقطع اتصال ، قابلیت انتخاب تعداد ستون و ردیف پیچ ها
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته جوشی با شکل پذیری متوسط WFP ، طراحی منطبق با روش حالت حدی و مبحث دهم مقررات ملی ، طراحی ورق روسری و زیرسری ، طراحی اتصال جان ، طراحی جوشها ، کنترل تسلیم موضعی جان ستون ، کنترل چروکیدگی موضعی جان ستون ، کنترل کمانش فشاری جان ستون ، کنترل فشردگی مقطع تیر ، طراحی و کنترل ورق پیوستگی

 

 

 • طراحی مهاربند هم محور ضربدری با رعایت خط آزاد خمش و یا باند بحرانی و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال و طراحی گاست پلیت به روش پیشرفته نیرو یکنواخت یا UFM با حالت شکل پذیری معمولی و ویژه .
 • طراحی مهاربند هم محور V شکل با رعایت خط آزاد خمش و یا باند بحرانی و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال و طراحی گاست پلیت به روش پیشرفته نیرو یکنواخت یا UFM با حالت شکل پذیری معمولی .
 • محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند واگرای V شکل ویژه
 • محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند واگرای قطری ویژه
 • محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند هم محور V شکل ویژه

 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط WUF-W با وصله جوشی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه WUF-W با وصله جوشی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط WUF-W با وصله پیچی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه WUF-W با وصله پیچی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط BFP
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه BFP
 • اتصال گیردار قاب خمشی معمولی جهت فلنجی سوله
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط و ویژه فلنجی
 • BUEEP – 4E
 • BSEEP – 4ES – 8ES

 

 • طراحی بیس پلیت مطابق مبحث دهم و آئین نامه AISC
 • طراحی بر اساس ضوابط لرزه ای و کنترل های لازم
 • امکان طراحی انواع بیس پلیت با حالت های متفاوت اجرایی

  خرید نرم افزار همیار محاسب