ابلاغ شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر

جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
شماره : ۰۲ /۱۷۷۲۳۵/۱۰۰
بسمه تعالی
مدیران کل محترم راه و شهرسازی استانها
با سلام ، نظر به لزوم تجدید ساماندهی، افزایش کیفیت ارایه خدمات مهندسی و در اجرای مواد ۱۳ و ۱۵ آيين نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به پیوست شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر” جهت اجرا ابلاغ می گردد. لازم به ذکر است کلیه اشخاص حقوقی طراح و ناظر که در حال حاضر دارای پروانه اشتغال معتبر می باشند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ فرصت دارند شرایط خود را با این شیوه نامه مطابقت دهند.

ابلاغ اصلاحیه شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر

جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱   شماره: ۴۰۰ ۸۳۹۰۴

پیوست : دارد
معاون مسکن و ساختمان
مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان ها)
با سلام احتراما، پیرو بخشنامه ابلاغی به شماره ۱۷۷۲۳۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۰ ، موضوع شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر” و با توجه به بازخورد اقدامات و بررسی و اعمال برخی نقطه نظرات ادارات کل راه و شهرسازی و سازمانهای نظام مهندسی استان ها، مقرر گردید برخی از مفاد شیوه نامه مذکور به شرح زیر اصلاح گردد که با توجه به موافقت مقام عالی وزارت با پیشنهادهای ارائه شده (موضوع نامه شماره ۸۱۰۴۷/۱۱۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۰۸/۳ مشاور محترم وزیر و سرپرست حوزه وزارتی)، بدینوسیله موارد اصلاحی جهت اجرا، ابلاغ می گردد .

الف – کلیه اشخاص حقوقی طراح و ناظر دارای پروانه اشتغال بکار معتبر. مشروط به ارائه تعهد رسمی مبنی بر انجام اصلاحات لازم جهت تطبیق شرایط شخص حقوقی با شیوه نامه مذکور و اصلاحیه مربوط و پذیرفتن کلید شرایط مندرج در آن، مجازند با شرایط زمان اخذ پروانه اشتغال خود تا قبل از اتمام زمان اعتبار پروانه و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰۱۰/۳۰ به کار خود ادامه دهند

ب – به منظور رفع برخی ابهامات و تسهیل در شرایط تطبيق اشخاص حقوقی طراح و ناظر با شرایط موردنظر، برخی از مفاد شیوه نامه مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد .