قابل توجه مهندسان ناظر و ریاست محترم سازمان های نظام مهندسی

 

نامه مدیر کل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی ( جناب مهندس عبدی ) به کلیه مدیران کل استان ها

???? تعویض ناظر بدون دلیل ممنوع و در صورت انجام تبعات انتظامی برای ریس سازمان خواهد داشت .