الزام استفاده از مجریان ذیصلاح

  • طبق ماده 4 و32 قانون، کلیه عملیات ساختمانی باید توسط افراد دارای صلاحیت حرفه اي و پروانه اشتغال به کار انجام پذیرد و وفق بند 3-4-14 و 7-4-15 شیوه نامه اجرايي ماده 33 ، شروع عملیات ساختماني منوط به حضور و معرفي سازنده داراي صلاحيت از طرف کارفرما و ثبت قرارداد نامبرده در سازمان مي باشد.
  • نظر به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که اشعار می دارد، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در بخشهای ساختمان و شهرسازی، مستلزم داشتن “صلاحیت حرفه ای است و این صلاحیت در مورد مهندسان از طريق “پروانه اشتغال به کار مهندسی” و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی با تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فني احراز می شود. بدینوسیله به اطلاع کلیه عوامل دخیل در امر ساخت و ساز شهری بالاخص ناظران و کارفرمایان می رساند که بکارگیری سازنده (مجری) صاحب صلاحیت حرفه ای در تمامی کارگاه های ساختمانی الزامی می باشد .
  • به اطلاع کلیه ناظران محترم می‌رساند ، طبق مواد 33 و 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 9-4-5 آئین نامه اجرائی ، چنانچه قبل از پایان یافتن اجرای پروژه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد، فسخ یا ابطال قرارداد یا سلب صلاحیت قانونی سازنده و … که منجر به عدم حضور سازنده ذیصلاح می‌گردد ، عملیات ساختمانی با دستور ناظر متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به معرفی سازنده جدید یا رفع موانع فوق از سازنده اول خواهد بود.

 

الزام اخذ شناسنامه فنی و ملکی و به طبع الزام استفاده از مجریان ذیصلاح

وفق بند19-1 از فصل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و ماده 31 و 35 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون صدور پایانکار منوط به صدور شناسنامه فني و ملكي”میباشد و ضروریست از صدور گواهي اتمام عملیات ساختماني قبل از ارائه شناسنامه فني و ملكي توسط سازنده ذیصلاح و سازمان نظام مهندسي استان اجتناب گردد.

نامه معاون شهرسازی و معماری برای معلق کردن حضور مجریان ذیصلاح

  • الزام استفاده از مجری ذیصلاح توسط دیوان عدالت اداری
  • لزوم درج نام مجری ذیصلاح توسط شهرداری در پروانه ساختمانی

نامه معاونت پیشگیری از وقوع جرم و دستور وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت به الزام معرفی سازنده ذیصلاح برای همه ساختمان ها و درج نام آنها در پروانه ساختمانی