ضوابطي که توسط مهندسين ناظر بايد رعايت شود

1-1ـ رعايت بر و کف و ارتفاع ‎مجاز و کليه ‎موارد مندرج در پروانه ‎ساختمان و نقشه ‎هاي مصوب شهرداري.

2-1ـ رعايت‌نکات‌ايمني‌به‌هنگام گودبرداري و حفاظت ساختمانهاي مجاور.

3-1ـرعايت‌کليه‌ضوابط‌فني‌وايستايي‌ومشخصات‌مندرج‌در‌نقشه‌هاي‌استراکچر.

4-1ـ تکميل فرم “گزارش ناظرين” و تحويل آن به شهرداري ناحيه.

5-1ـ گزارش موارد خلاف به شهرداري بلافاصله بعد از وقوع تخلف.

تبصره ـ هرگاه مهندسين ناظر برخلاف واقع گواهي نمايند يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نکنند، بسته به نوع تخلف، بر اساس مقررات و مصوبات “شوراي انتظامي” طبق تبصره 7 قانون ماده صد شهرداريها با مهندسين ناظر برخورد خواهد شد.

تبصره ـ هرگاه مهندسين ناظر برخلاف واقع گواهي نمايند يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نکنند، بسته به نوع تخلف، بر اساس مقررات و مصوبات “شوراي انتظامي” طبق تبصره 7 قانون ماده صد شهرداريها با مهندسين ناظر برخورد خواهد شد.

تصرة هفت (مادة صد قانون شهرداري) : مقررات‌ملي‌ساختمان ‌ونظارت بر حسن اجراي کامل مباحث مختلف

مهندسان ناظر ساختماني مکلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني که با مسئوليت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت کرده و در پايان کار مطابقت ساختمان را با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني گواهي نمايد. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نکند و موضوع منتهي به طرح در کمسيون مندرج در تبصرة يک مادة صد قانون شهرداري و صدور رأي برجريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مکلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعکس نمايد. شوراي انتظامي نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع شش ماه تا سه سال محروميت از کار و در صورتي که مجدداًَ مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأي تخريب بوسيلة کمسيون مادة صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکوميت از طريق شوراي انتظامي سازمان نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشاراعلام مي‌گردد شهرداري مکلف است تا صدور رأي محکوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمسيون مادة صد به مدت حداکثر شش ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانة ساختمان شهرداري خودداري نمايد. مأموران شهرداري نيز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نکنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي که عمل ارتکابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبة جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهندبود.درمواردي‌که شهرداري مکلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت ‌لزوم‌مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.

 

به‌استنادنامه‌شماره2071/8/101مورخ20/2/82 سازمان مسکن و شهرسازي استان اصفهان و براساس مبحث سيزدهم و 12-2-2 مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان ، مهندسان ناظر براجراي پروژه‌هاي ساختماني نسبت به رعايت اصول ايمني ناشي از برق گرفتگي و اجراي اصول تأسيسات برقي مسئول مي باشند .

براساس‌بند12-9-2 مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان ، مهندسان ناظر براجراي ‌پروژه‌هاي ساختماني ملزم به رعايت ايمني ساختمانهاي مجاور در هنگام گودبرداري و خاکبرداري مي باشند .

از تاريخ 21/8/81 رعايت استاندارد بسياري از مصالح از جمله شن و ماسه به صورت الزامي در آمده است و براساس بند 5-2-3 مبحث پنجم مقررات ملي ساختمان ، مهندسان ناظر بر اجراي پروژه‌هاي ساختماني نسبت به رعايت و به کارگيري مصالح مرغوب و استاندارد مسئول مي باشند .

به استناد نامه شماره40490/8/101مورخ19/12/81 رياست محترم سازمان مسکن و شهرسازي استان اصفهان و براساس فصل 17-7 مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان ، مهندسان ‹‹ طراح و ناظر ›› نسبت به رعايت قطر مناسب و اجراي صحيح دودکش‌ها و روشهاي تأمين هواي لازم براي احتراق و تهويه مسئول مي باشند .

براساس بند 9-1-11-8 مبحث‌نهم‌مقررات‌ملي‌ساختمان،مهندسان‌ناظرو طراح ‌ملزم ‌به‌ رعايت ‌مقررات‌ مربوط‌به‌عبور‌لوله‌هاومجراهاي‌مدفون‌دربتن‌ميباشند

براساس‌ماده 7 آئين‌نامه‌حفاظتي‌کارگاههاي ساختماني هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجراي عمليات ساختماني ايراداتي مشاهده نمايند که احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته باشد بايد فوراّ مراتب را همراه با راهنمائيها و دستورالعملهاي لازم کتباّ به کارفرما يا کارفرمايان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد کار و امور اجتماعي محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسليم نمايند .

کارفرما موظف است فوراّ کار را در تمام يا قسمتي از کارگاه که مورد ايراد و اعلام خطر واقع شده ، متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضي در مورد رفع خطر بعمل آورد .

مهندسان‹‹ناظروطراح›› موظف ‌به ‌رعايت ‌موارد فوق ‌بوده ‌و در صورت ‌مشاهده ‌هرگونه ‌تخلفي ‌بايد مراتب ‌را به ‌صورت ‌کتبي ‌به ‌کارفرماي ‌مربوطه ‌ابلاغ ‌و يک ‌نسخه ‌از آن ‌به ‌شهرداري منطقه و يک نسخه را به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ارسال نمايند.