آشنایی با شورای امور مهندسان ناظر

(شورای امن)

تشکیل جلسات شورای امن و رسیدگی به پرونده‌ها سبب می‌شود تا نظارت‌های سیستمی تقویت و از دامنه تخلفات در حوزه ساخت و ساز کاسته شود.
بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اگر تخلفی در ساخت و ساز صورت گرفته باشد پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی می‌شود و رسیدگی به تخلفات مهندسان ناظر در شورای امن صورت می‌گیرد.

اعضای شورای امن عبارتند از:

الف) اعضای دارای حق رای:
۱- مدیرکل معماری و ساختمان (رئیس شورا)
۲- معاون ساختمان اداره کل (نایب رئیس)
۳- مدیرکل امور اجرایی کمیسیونهای ماده صد (عضو شورا)
۴- مدیر امور مهندسان ناظر (عضو شورا)
۵- مدیر ارتقاء کیفیت ساخت و ساز (عضو شورا)

ب) اعضای فاقد حق رای:
۱- کارشناس معاونت ساختمان اداره کل معماری و ساختمان (دبیر شورا)
۲- نماینده شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (مدعو)
۳- معاونان معماری و شهرسازی مناطق (مدعو)
۴- نماینده واحد حراست و بازرسی حوزه معاونت شهرسازي و معماری (ناظر)
۵- سایر مدیران و کارشناسان منطقه به تشخیص رئیس جلسه به عنوان (مدعو)

پس از جلسه و بررسی پرونده‌های {کانال همراه ناظر ساختمان} مطروحه سه حالت اتفاق می‌افتد:
۱- پرونده به طور کلی رد شکایت و یا تبرئه می شود.
۲- پرونده با اخذ تعهد از ناظر رد شکایت می شود.
۳- پرونده به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت رسیدگی نهایی و اعمال قانون ارسال می‌شود.

▪️چنانچه مهندس ناظر به موقع گزارش‌های مرحله‌ای را اعلام کند و در آن موضوع به تخلف اشاره داشته باشد از وی رد شکایت شده و در غیر این صورت پرونده نامبرده جهت بررسی عملکرد به شورای انتظامی ارسال می‌شود.

پرونده بررسی شده در شورای انتظامی جهت اعمال نتیجه رای آن شورا با درجه محکومیت‌های یک تا شش ماه طبق ماده ۹۰ و ۹۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصمیم‌گیری شده و سپس از ادامه فعالیت مهندس ناظر بر مبنای محکومیت، جلوگیری می‌شود.

عمده تخلفات مورد بررسی در شورای امن:
۱- اضافه بنای مازاد بر تراکم
۲- افزایش یا توسعه طبقات
۳- احداث بنا در ۱۰۰٪ ملک
۴- تغییر کاربری
۵- تقلیل ابعاد راه پله و آسانسور
۶- تقلیل ابعاد نورگیر
۷- حذف نورگیر
۸- عدم تامین نور مناسب
۹- افزایش تعداد واحدها
۱۰- عدم اجرای تیغه بندی طبق نقشه های مصوب
۱۱- تعرض به گذر
۱۲- پیشروی طولی بیش از ۲+۶۰٪
۱۳- کسری پارکینگ
۱۴- عدم اجرای مبحث ۱۹
۱۵- عدم اجرای ضوابط آتش نشانی
۱۶- عدم اجرای ضوابط معلولین
۱۷- عدم رعایت کدهای ارتفاعی نقشه های مصوب
۱۸- عدم رعایت درز انقطاع
۱۹- عدم ارایه گزارش به موقع
۲۰- ارایه گزارش مغایر با وضع موجود
۲۱- عدم رعایت ضوابط معماری و شهرسازی
۲۲- تغییر ابعاد پخ
۲۳- حذف لابی
۲۴- عدم اجرای سازه نگهبان

مواردی که عمدتاْ منجر به ارسال پرونده از شورای امن به شورای انتظامی می گردد:
۱- افزایش یا توسعه طبقات
۲- احداث بنا در ۱۰۰٪ ملک
۳- افزایش ارتفاع طبقات (علی الخصوص در همکف و زیرزمین)
۴- گودبرداری اضافی
۵- احداث و توسعه تجاری
۶- احداث پله در گذر
۷- شیفت طبقاتی
۸- جابجایی راه پله
۹- جابجایی نورگیر
۱۰- حذف پارکینگ
۱۱- تعرض به گذر
۱۲- حذف پخ (در صورت وجود شاکی)
۱۳- تغییر کاربری
۱۴- عدم رعایت درز انقطاع

پرونده های ارسالی از سوی حراست و بارزسی اداره کل معماری و ساختمان و پرونده های حساس ارسالی از مناطق شهرداری در فاز زمانی کوتاهتری در جلسه شورای امن طرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

قابل ذکر است که در فاصله بررسی پرونده مهندس ناظر در شورای امن و شورای انتظامی، مهندس ناظر به صورت سیستمی از صف ارجاع کار نظارت خارج شده و بعد از طی مراحل فوق‌الذکر (که در صورت رد شکایت، تبرئه یا اخذ تعهد معمولاً حدود ۲ تا ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه به طول می‌انجامد) مجدداً در صف ارجاع قرار می‌گیرد.