تعيين حدود مسئولیت طراحی، محاسبات، اجرا و نظارت جهت رعایت پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800

 

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ شماره:  ۸۹۱۵۹/۴۲۰  وزارت راه و شهرسازی

 دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان بسمه تعالی مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان ها)

موضوع: “تعيين حدود مسئولیت طراحی، محاسبات، اجرا و نظارت جهت رعایت پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ”

با سلام و احترام با عنایت به ابلاغ پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ( ویرایش ۴ ) ” طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازهای معماری به شماره ۴۶۹۶۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ توسط مقام عالی وزارت، با توجه به ضرورت مشخص نمودن مسئولیت مابین مهندسان محاسب سازه، طراح معماری همچنین مهندسان ناظر بر اجرای سازه و طرح معماری، جهت طراحی و نظارت بر مفاد مندرج در پیوست یادشده مواردی به شرح ذیل برای رعایت ابلاغ می گردد. مقتضی است دستور فرمایید به منظور پایش اجرای موارد مذکور ظرف مدت دو هفته گزارشی از اقدامات و نتایج حاصله از پیگیری های انجام شده به این دفتر ارسال نمایید. 1- محاسب سازه و طراح معماری

الف – مطابق بند پ ۶-۱-۱ در تبیین محتوای پیوست به شرح “ارایه راهکارهایی برای طراحی و مهار لرزه ای اجزای غیر سازهای معماری انجام محاسبات مربوط به طراحی و مهار لرزهای ” در حیطه صلاحیت مهندس محاسب سازه در نظر گرفته شده است.

ب – مطابق بند پ ۶-۱-۲ در خصوص هریک از انواع اجزای غیر سازهای معماری مذکور در این بند، برآورد نیروهای وارد بر آنها و نیز نیروهای وارد بر اعضای سازه ای شامل تیرها و ستون ها بر عهده مهندس محاسب سازه می باشد.

ج- مطابق بند پ ۶-۱-۴-۱-۱-۳ و پ۶-۱-۴-۱-۲-۱ فاصله جداسازی دیوارهای خارجی و داخلی از ستونها و فاصله جداسازی از سقف بر مبنای حداکثر خیز سقف تعیین شده که این کمیت صرفا توسط مهندس محاسب سازه با استفاده از نرم افزارهای تخصصی محاسبات سازهای ( یا به صورت تحلیل دستی ) قابل محاسبه است.

د – مطابق بند پ ۶-۲-۱ “اجزای غیر سازه ای مانند دیوارهای خارجی و داخلی باید طوری اجرا شوند که تا حد امکان مانعی برای حرکت اعضای سازهای در زمان زلزله ایجاد نکنند؛ در غیر این صورت، اثر اندر کنش این اجزا با سیستم سازه باید در تحلیل سازه در نظر گرفته شود. همچنین، سازه هایی که با ضوابط بخش مذکور تحلیل و طراحی می شوند باید به تنهایی و بدون در نظر گرفتن اثر میانقاب ها نیز جوابگوی بارهای وارده شامل بار زلزله باشند مگر این که در نقشه های سازه ای، میانقاب ها به عنوان اجزای سازه ای معرفی شده باشند که مشخصا موارد مذکور از سوی مهندس محاسب سازه تعیین می گردد.

ه – مطابق جدول (۶) دفتر چه اطلاعات ساختمان مندرج در مبحث دوم مقررات ملی و کنترل ساختمان با موضوع کنترل روش طراحی و محاسبات سازه، طراحی و ارایه جزییات اتصال عناصر غیر سازهای الحاقی و دیوارهای جدا کننده” در حدود صلاحیت مهندس محاسب سازه می باشد.

و – ارایه الزامات جانمایی و جزئیات اجرایی عناصر وادار عمودی و افقی (شامل: تعیین اجزای سازنده مشتمل بر مقاطع نبشی، جنس و قطر میلگردهای بستر، نحوه اجرای اتصالات مورد نیاز و محل قرار گیری آن ) در دیوارهای خارجی و داخلی، چارچوبها درب و پنجره، کنج های متقاطع، سر آزاد دیوارها همچنین جان پناه بام، منوط به تحلیل سازه و انجام محاسبات اندر کنش اجزای غیر سازهای با اجزای سازه ای و بر اساس اثر زلزله طرح بوده و بر عهده مهندس محاسب سازه می باشد. با تعیین این الزامات از سوی مهندس محاسبات سازه، ترسیم نقشه های جانمایی در پلان معماری بر عهده مهندس طراح معماری می باشد.

ز- بدیهی است روش و نوع محاسبات سازه و همچنین ارایه الزامات جانمایی عناصر وادار عمودی و افقی ذکر شده در بند “و” بایستی توسط مهندس محاسب سازه در انطباق با نقشه های معماری ساختمان و با توجه به جداول نازک کاری ارایه شده از سوی مهندس طراح معمار انتخاب و در نقشه های محاسباتی و نقشه های مربوط به جزییات اجرایی سازهای ساختمان درج گردد.

۲- نظارت بر اجرای سازه و طرح معماری:

الف – مطابق با مفاد ۹ – ۱۹- ۲۱ – ۲۲ – ۲۳ – ۲۴ جدول (۱۲) دفترچه اطلاعات ساختمان با موضوع کنترل عملیات اجرایی سازه کنترل خیز سقف، وصله ها، کنترل جوش صحیح در کلیه اتصالات و قطعات فلزی تا زنگ زدایی پروفیل ها، اجرای پوشش محافظ و تست جوش در حیطه مسوولیت مهندس ناظر بر اجرای سازه و مجری پروژه می باشد.

ب – اجرای عملیات ساختمانی و نظارت بر اجرای عناصر وادار عمودی و افقی در محل های تعیین شده در انطباق با نقشه جانمایی ارایه شده، کنترل صحت اجرای میلگرد بستر در فواصل الزامی استاندارد و در بین ردیف بلوک های دیوار منطبق بر جزییات اجرایی مربوط به هر یک از انواع بلوک های مورد استفاده در دیوارهای ساختمان و همچنین کنترل صحت اجرای اتصالات مطابق نقشه جزییات اجرایی ارائه شده توسط مهندس محاسب سازه، بر عهده سازندگان مربوط و مهندس ناظر بر اجرای سازه می باشد.

تبصره: کنترل تراز و شاقولی بودن رادارهای افقی و قائم همزمان بر عهده مهندس ناظر بر طرح معماری و مهندس ناظر بر اجرای سازه می باشد.

ج- اجرای عملیات ساختمانی و نظارت بر اجرای بلوک چینی در فواصل بين عناصر وادار عمودی و افقی و همچنین بررسی ضخامت دیوارها، محل قرارگیری دیوارها و کنترل محل دیوارها و ابعاد بازشوها در کلیه دیوارهای خارجی و داخلی بنا در تمام طبقات و همچنین جان پناه بام بر عهده سازندگان مربوط و مهندس ناظر بر طرح معماری می باشد. 

د- محاسبه، اجرا و نظارت بر روش مسلح کردن دیوار با شبکه الیاف مطابق با بند پ ۶-۱-۴-۲-۱۱-۱ پیوست ششم آیین نامه یاد شده به ترتیب بر عهده مهندس محاسب سازه، سازندگان مربوط و مهندس ناظر بر اجرای سازه می باشد.

دانلود پیوست ها

دانلود ابلاغیه