خدمات مشاوره فنی و حقوق مهندسی

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

  خدمات فوق به صورت ساعتی خواهد بود . با دریافت مدارک پروژه شما و در صورت نیاز بازدید از پروژه انجام و دستورالعمل های لازم و گزارشات تنظیم و استراتژی حرکت مهندس ناظر و یا طراح در مقابل سیستم های درگیر در پروژه ارائه می گردد .

  دسته:

  بازدید از پروژه های مهندسان طراح و ناظر

  تنظیم گزارشات شهرداری و دستورکارها و نامه به مراجع ذیصلاح  جهت جلوگیری از تبعات حقوقی و کیفری و انتظامی مهندس

  همراهی با مهندسان در طی پروژه

  حمایت از مهندس با تنظیم دستورکار ها و گزارشات توجیهی

  تنظیم دفاعیه به امور مهندسان ناظر (شورای امن) و شورای انتظامی